Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dávám společnosti AsisImport s.r.o., IČO 27203093, se sídlem Holoubkovská 698, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy (dále jen "Společnost") výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které Společnosti sdělím v listinné formě, prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či osobně v souvislosti s objednávkou zboží a služeb, případně k teré Společnost oprávněně získala jiným způsobem (dále také jen "osobní údaje"). Tento souhlas poskytuji Společnosti za účelem uzavření kupní(ch) smlouvy (smluv) na zboží dodávané Společností a zajištění přepravy tohoto zboží do místa určení, resp. převzetí, jakož i za účelem plnění mých povinností vůči Společnosti, včetně vymáhání pohledávek Společnosti za mnou.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti, zpracovatelům, se kterými má Společnost uzavřenou dohodu o zpracování mých osobních údajů, třetím osobám, prostřednictvím kterých Společnost plní své služby, případně dalším osobám, které mají oprávnění ke zpracování osobních údajů.

Potvrzuji, že souhlasím s tím, že Společnost je oprávněna zaznamenávat a archivovat jakoukoli komunikaci se mnou a v případě potřeby ji použít. Rovněž souhlasím s tím, aby Společnost pořizovala a zpracovávala kopie mých dokladů totožnosti a dalších případných dokladů mnou poskytnutých Společnosti.

Společnost je oprávněna mé osobní údaje sdělit v případě potřeby i jiným subjektům, se kterými Společnost spolupracuje při realizaci předmětu kupní smlouvy, při realizaci svého předmětu podnikání a při vymáhání pohledávek z uzavřených kupních smluv, jakož i případných dalších dohod vyplývajících z předmětu plnění. Jedná se zejména o advokáty, daňové poradce, účetní a auditory, subjekty poskytující poštovní, přepravní a telefonní služby, jiné osoby poskytující služby Společnosti a
další osoby (např. orgány dohledu, soudy, exekutoři, dražebníci, apod.). Účelem takto poskytnutých údajů je realizace předmětu kupní(ch) smlouvy(smluv), vymáhání pohledávek vyplývajících z plnění těchto kupních smluv, jakož i realizace předmětu podnikání Společnosti a plnění zákonných povinností a ochrana práv správce.

V případě, že Společnosti poskytnu mobilní číslo předplacené služby nebo telefonní číslo pevné přípojky, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla / čísel.

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly využity za účelem

  1. vytváření a zasílání nabídky obchodů a služeb Společnosti a třetích osob, a to i prostřednictvím elektronických prostředků či prostřednictvím SMS zprávy,
  2. mé účasti ve věrnostních zákaznických programech,
  3. výběru klientů pro vytváření nabídek produktů a služeb (zejména ve formě direkt mailových kampaní) a pro jejich vyhodnocování,
  4. marketingových průzkumů Společnosti.

Dále souhlasím, aby Společnost mé osobní údaje předávala osobě spřízněné statutárním orgánem a osobou společníka, jíž je WINE PLACE s.r.o.

Tento souhlas uděluji Společnosti na dobu neurčitou s vědomím toho, že souhlas mohu kdykoliv odvolat a požádat společnost, aby mé osobní údaje vymazala ze všech databází, kde jsou vedeny a archivovány, a to jedině v případě, že budu mít plně splaceny veškeré své závazky vůči Společnosti a Společnost u mě nebude evidovat žádný nedoplatek vyplývající či související s kupní(mi) smlouvou (smlouvami) uzavřenými se Společností. Odvolání svého souhlasu mohu učinit v listinné podobě oznámením doručeným na adresu Společnosti, příp. elektronicky prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo příslušným úkonem v klientské sekci na internetových stránkách www.ait-praha.cz. Stejným způsobem mohu kdykoliv odvolat souhlas k marketingovým účelům dle předchozího odstavce.

Souhlas s pořizováním a zpracováváním kopií mých dokladů totožnosti a dalších případných dokladů dle třetího odstavce tohoto souhlasu mohu odvolat pouze v případě, pokud Společnost není povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji, že beru na vědomí,

  1. že Společnost je oprávněna, respektive povinna archivovat mé osobní údaje za účelem ochrany práv správce osobních údajů a pro plnění svých zákonných povinností (zejména povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
  2. že pro účely plnění kupní(ch) smlouvy (smluv) je v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném zněníposkytnutí některých osobních údajů povinné. K těmto povinným osobním údajům patří jméno nebo název společnosti, IČ/DIČ (jedná-li se o fyzickou podnikající osobu), fakturační adresa, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro plnění kupní(ch) smlouvy (smluv) a pro dodání předmětu plnění na místo určení. Ostatní údaje, budou-li Společností vyžadovány např. pro marketingové účely, jsou nepovinné.
  3. že v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění mohu požádat Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů a že Společnost je povinna mi tuto informaci bezodkladně poskytnout. Zároveň beru na vědomí, že Společnost má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace a dále, že tuto povinnost může za Společnost plnit i zpracovatel.
  4. že Společnost poskytuje osobní údaje zpracovatelům především pro účely dodání předmětu plnění, archivnictví, účetnictví, vymáhání pohledávek apod., zejména společnosti ATTOP, spol. s r.o. se sídlem Březiněveská 57, 25064 Hovorčovice, PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Advokátní kanceláři JUDr. Ing. Jan Matys se sídlem Sokolovská 25, 186 00 Praha 8 a dalším.
  5. že podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. mám právo zejména požádat Společnost o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Mám rovněž právo obrátit se v takovém případě na Úřad pro ochranu osobních údajů.