E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

dotaz na
prodavače
Honza Lapka
Honza Lapka

prodejní manager
T:
246027734, 777258289
E-mail:

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:

Vaše přání:
Opište prosím text z obrázku:
captcha

 ledpoint.eu » Článek

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou určeny pouze pro podnikatele jak jsou definováni v čl. 1a).
 
 

 

MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH MUSÍ BÝT ALESPOŇ

 

 

2 000,- Kč bez DPH.
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
1.   Tyto VOP vydává společnost AsisImport s.r.o. (dále jen "prodávající") se sídlem Janovská 393, 10900 Praha 10, IČ 27203093, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 104158 a provozující internetový portál a e-shop www.ait-praha.cz.
 
Veškeré smluvní vztahy jsou upraveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen "obchodní zákoník") v platném znění.
 
Pro účely těchto VOP a smluvních vztahů z nich vyplývajících jsou použity následující definice:
a) Podnikatelem se rozumí podnikatel tak, jak je definován v § 2(2) obchodního zákoníku (dále 
    rovněž "kupující"); Podnikatelem podle tohoto zákona je:
     aa) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
     ab) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
     ac) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
           předpisů,
     ad) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
           předpisu.
b) Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující vůči prodávajícímu  
    s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka");
c) Zbožím se rozumějí výrobky, jejichž seznam a specifikace jsou zveřejněny na webových 
    stránkách prodávajícho www.ait-praha.cz, a to včetně cen a jeho dostupnosti (dále jen 
    "zboží" nebo "výrobek").
d) E-shopem se rozumí on-line internetový obchod, který je k dispozici na webových stránkách
    prodávajícího uvedených v bodě 1c) a v jehož rámci lze bez časového omezení objednávat ze
    zde zveřejněné nabídky zboží (dále jen "e-shop").
e) EU se rozumí území členských států Evropské Unie (dále jen "EU").
f) V dalším textu mohou být prodávající a kupující společně označováni též "obě strany".
 
Tyto VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 
 
2.     Společnost AsisImport s.r.o. je dovozcem zboží a jeho velkoobchodním prodejcem na území EU.
 
Provozovna a poštovní adresa: AsisImport s.r.o., 5. května 1779, 25082 Úvaly
Tel. 246 027 731-737
Fax: 246 027 733
IČ: 27203093
DIČ: CZ27203093
 
Provozní doba v pracovních dnech: 9.00-16.00 hod.
Mimo pracovní dny je provozovna uzavřena a nevydává ani nepřijímá zboží, není-li dohodnuto jinak.
 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
435752359 / 0800 (Česká spořitelna a.s.)
 
Společnost je plátcem DPH. Osvědčení o registraci bylo vydáno Finančním úřadem pro Prahu 10 s účinností od 1.3.2005 (č.spisu 10233/2005).
 
REGISTRACE a OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
 
3.     Zboží mohou objednávat podnikatelé, kteří se zaregistrují v e-shopu a při registraci uvedou všechny požadované údaje. Postup pro registraci je uveden v sekci Registrace resp. Jak nakupovat. 
 
4.     Zboží je dodáváno za smluvní kupní ceny, které vycházejí z cen uvedených na webových stránkách prodávajícího. Kupujícímu bude přiděleno cenové pásmo podle výše jeho obratu. Kupní ceny se fakturují vč. DPH dle sazby platné v okamžiku odeslání zboží a dopravného, pokud je účtováno dle čl. 6.
 
Kupní ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky a jsou závazné.
 
5.     Zboží je možno objednávat prostřednictvím e-shopu a dále telefonicky nebo písemně formou e-mailu, faxu, příp. dopisu přes kontakty uvedené v čl.2. Jestliže kupující není registrovaný a objednává zboží jinak než prostřednictvím e-shopu, musí jeho objednávka obsahovat alespoň tyto základní náležitosti:
- jméno kupujícího, jeho sídlo a dodací adresu vč. PSČ, IČ, DIČ (je-li plátcem DPH), příp. stát,
 jedná-li se o společnost se sídlem mimo území České republiky;
- kontaktní údaje kupujícího (telefon, e-mail, odpovědná osoba, příp. další);
- objednací číslo zboží a množství (počet kusů, metrů, balení apod.);
- způsob odebrání zboží (osobně, dopravcem prodávajícího, vlastní dopravou);
- způsob úhrady (dobírka, platba předem apod.).
 
       Objednávku, která nesplňuje tyto náležitosti, může prodávající odmítnout příp. ji vrátit       
       kupujícímu k doplnění a poskytnout mu přiměřenou lhůtu. Po uplynutí této lhůty, pokud
       kupující nedoplní požadované údaje, se bude na objednávku pohlížet jakoby nebyla nikdy
       doručena.
 
       Neuvede-li kupující v objednávce svoje DIČ, nebude se na něj pohlížet jako na plátce daně z
       přidané hodnoty.
 
       Minimální hodnota objednávky bez DPH musí být alespoň Kč 2000,--.
    
6.     Zboží je možno odebírat buď osobně v provozovně prodávajícího v Úvalech u Prahy, nebo je zasíláno prostřednictvím služby PPL CZ s.r.o. a DHL Česká republika za následujících podmínek:
 
a) Pokud hodnota zboží bez DPH nedosáhne výše Kč 20.000 je zboží zasíláno prostřednictvím
    společnosti PPL a dopravné se účtuje podle přepravních podmínek této společnosti. Při
    zadání objednávky se v potvrzení objednávky zobrazí průměrná výše přepravného, které
    bude při fakturaci upřesněno podle skutečné váhy a počtu obalů.
 
b) Pokud hodnota zboží bez DPH přesáhne částku Kč 20.000, hradí dopravné na území České
    republiky prodávající. Dopravné za zahraniční úsek je k tíži kupujícího.
 
7.     Nově registrovaný podnikatel zašle prodávajícímu při první objednávce kopii svého platného živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku, nebo příslušného dokladu z jiné zákonem upravené evidence, a rovněž kopii osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, je-li plátcem DPH. Kupující může tyto doklady předat prodávajícímu buď osobně nebo je může zaslat písemně (dopisem, e-mailem nebo faxem)  na kontaktní adresy uvedené v čl. 2.
 
8.     Zasláním objednávky se kupující zavazuje k odběru zboží a jeho úhradě a zároveň tak stvrzuje, že není v insolvenci, v konkurzním řízení nebo v likvidaci a že mu nic nebrání dostát svým závazkům plynoucím z tohoto smluvního vztahu.  
 
9.     Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s jejich úplným zněním, a že osoba, která objednávku zaslala a potvrdila svým jménem, je k tomu oprávněná. Zároveň akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a které mu byly přiznány v souladu s čl.4 těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřeného smluvního vztahu, který vzniká okamžikem odsouhlasení objednávky oběma stranami. V případě odchylných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
 
10. a) Po zadání objednávky přes e-shop se automaticky generuje potvrzení přijetí objednávky,
           které kupující obdrží jako zpětnou reakci, při jiném způsobu zaslání objednávky se tato
           potvrzuje individuelně. Takto přijatá objednávka je prodávajícím dále zpracována, a je-li
           bezchybná, expeduje se v nejbližším možném termínu, tj. obvykle následující pracovní den
           po obdržení. V případě, že kupující objednal zboží, které není na skladě, nebo není k
           dispozici jím objednané provedení apod.,  prodávající se s ním spojí a vyjasní s ním detaily
           objednávky (viz též čl. 11.). Stejně se postupuje i v případě, že je třeba dohodnout výši
           dopravného, způsob úhrady nebo jiné náležitosti objednávky.
 
b) Jakmile budou podrobnosti objednávky vzájemně odsouhlaseny, ať už ústně nebo písemně,
    bude prodávající postupovat stejně jako u bezchybných objednávek.
 
c) Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 
d) Po odsouhlasení oběma stranami se objednávka stává kupní smlouvou. Za odsouhlasení
    objednávky oběma stranami se považuje i expedice zboží, jestliže ani jedna ze stran neměla
    po zadání objednávky ve lhůtě určené pro expedici dle čl. 10 a) k této objednávce žádné
    připomínky.
 
e) Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí bez udání důvodu, a to buď
    telefonicky na tel. č. 246 027 732 nebo 246 027 734, příp. e-mailem na adrese
           info@ait-praha.cz nebo lapka@ait-praha.cz. Jakmile bylo zboží předáno prvnímu
    dopravci k přepravě, není tento postup již možný.
 
 
 
f) Pokud kupující přesto odmítne již odeslané zboží převzít z důvodů, které jsou na jeho straně,
    má za povinnost tuto skutečnost oznámit písemně prodávajícímu, zásilku mu vrátit první  
    příležitostí zpět a uhradit mu náklady spojené s balením a přepravou zboží, pokud se s
    prodávajícím nedohodne jinak. Takovou zásilku nelze vracet zpět na dobírku a na účet
    prodávajícího, jestliže bylo za zboží placeno předem. Pokud se jedná o zboží, které bylo
    specielně upraveno dle požadavků kupujícího (např. dle jeho designu, s jeho logem, apod.) a
    které nelze prodat jinému kupujícímu bez ztráty nebo nelze prodat vůbec, má prodávající
    nárok na náhradu škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou, kterou měl uhradit kupující a
    cenou dohodnutou v náhradním prodeji, nebo v plné výši. Nárok na náhradu zbylé škody tím
    není dotčen.
 
g) Zboží musí být vráceno v originálních obalech vč. veškeré doprovodné dokumentace,
    nepoškozené a nepoužité. V opačném případě má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu
    škodu, která mu vznikne tím, že takové zboží nebude moci prodat jinému kupujícímu jako
    bezvadné. K vrácené zásilce musí být přiložen i originál prodejního dokladu / faktury.
 
h) Pokud byla provedena úhrada nebo dílčí úhrada vráceného zboží předem, má prodávající za
    povinnost tuto úhradu vrátit zpět na účet, z něhož byla úhrada provedena. Prodávající vystaví
    na vrácené zboží dobropis a zašle jej kupujícímu k potvrzení. Jakmile mu kupující vrátí
    potvrzený dobropis zpět, provede prodávající zpětnou úhradu v obvyklé lhůtě.
    Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu balného a přepravného, příp. náhradu výše
    škody, pokud nebylo zboží vráceno v bezvadném stavu jak je uvedeno v čl. 10g). Výše této
    kompenzace musí být předem vzájemně odsouhlasena písemnou dohodou mezi prodávajícím
    a kupujícím. Takovou dohodou se rozumí např. i vyúčtování těchto částek daňovým
    dokladem potvrzeným kupujícím.
 
11. Pokud nebude objednané zboží na skladě, sdělí prodávající kupujícímu předpokládanou dobu dodání. Jestliže kupující s touto dodací lhůtou nesouhlasí, pohlíží se na objednávku, jakoby nebyla doručena. V opačném případě bude objednávka expedována ihned po naskladnění zboží a stává se závaznou. Pokud nebude na skladě pouze část objednaného zboží, bude zboží expedováno v dílčích dodávkách, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
 
12. Jestliže bude objednávka zrušena prodávajícím, má prodávající za povinnost upozornit na tuto skutečnost kupujícího e-mailem, nebo jiným vhodným způsobem a zároveň mu nabídnout náhradní řešení objednávky (např. dodávku jiného vhodného zboží, zrušení celé objednávky apod.).
 
13. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, které je dané objednávkou a technickou specifikací zboží zveřejněnou na webových stránkách prodávajícího. Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil kupujícímu; pokud nastane rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným v objednávce, je rozhodující určení popsané v objednávce. Není-li v těchto určeních rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.
 
14. Prodávající je povinen řádně zabalit zboží způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
 
 
 
ZÁRUKA, VADY ZBOŽÍ a REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 
15. Prodávající poskytuje na zboží záruční dobu v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem
      dodání zboží kupujícímu. Za dodání zboží se považuje den dojití zboží do místa určení nebo
      den převzetí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího podle toho, jakou možnost si
      kupující vybere v objednávce.
 
16. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 
17. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží kupujícím. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje na vyměněnou součást.
 
18. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 
Kupující je proto povinen zkontrolovat vizuálně i obal zboží, zejména pak to, zda není povrch obalu porušen, zda nejsou deformovány zejména rohy kartonu, zda nebyla porušena páska nebo zda karton není promočený, proražený příp. jinak poškozený. Takový stav signalizuje, že mohlo dojít i k poškození obsahu kartonu v důsledku neopatrného zacházení během přepravy. Tuto skutečnost musí kupující okamžitě hlásit před potvrzením přepravního listu řidiči dopravce a zároveň trvat na sepsání reklamačního protokolu, event. žádat vyhotovení záznamu o stavu, v jakém byla zásilka doručena a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizuje vznik možných škod.
 
19. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v čl. 13. a 14. těchto VOP, má zboží vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje kupní smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
 
20. Jestliže se v záruční době vyskytne na zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Právo kupujícího z vad zboží musí být uplatněno v záruční době bez zbytečného odkladu a ihned, jakmile kupující vadu zjistí.
 
21. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené obvyklým používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o použité zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
 
Dále se záruka nevztahuje na:
a)      nesprávné používání či mechanické poškození výrobku;
b)     nesprávný způsob skladování;
c)     poškození v důsledku nedostatečné nebo nesprávné údržby;
d)     zničení či poškození výrobku v důsledku chybně provedené instalace nebo neodborným zásahem do výrobku;
e)     přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno;
f)      používání výrobku v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí;
g)     používání výrobku v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
h)     poškození či zničení výrobku v důsledku živelných událostí;
i)      poškození či zničení výrobku způsobenými vnějšími vlivy, jako např. nadměrným tepelným namáháním, vniknutím vody do výrobku (pokud není vyloženě uvedeno, že je určen do vlhkého prostředí), kolísáním napájecího napětí v elektrické síti, zásahem výboje statické elektřiny apod.;
j)      úmyslné poškození výrobku.
 
22. K reklamaci lze přijmout pouze takové zboží, které vyhovuje obecným zásadám hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 
23. Uplatní-li kupující nárok na odstranění vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec prodávajícího povinen rozhodnout o reklamaci do 5 pracovních dnů, ve složitějších případech pak ve lhůtě do 30  pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 
24. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník prodávajícího se může v odůvodněných případech dohodnout s kupujícím na lhůtě delší. Pokud prodávající neodstraní vady zboží do 30 pracovních dnů nebo do konce dohodnuté lhůty, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
25. Kupující může uplatnit reklamaci jedním z níže uvedených způsobů:
a)     písemně nebo osobně na adrese provozovny: AsisImport s.r.o., 5. května 1779, 250 82 Úvaly;
b)     elektronicky na adrese info@ait-praha.cz nebo lapka@ait-praha.cz;
c)     telefonicky na čísle 246 027 732 nebo 246 027 734;
d)     faxem na čísle 246 027 733.
 
26. Prodávající má právo požadovat, aby mu kupující na jeho náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, a to na adresu jeho provozovny (viz bod 25a)).  
 
27. Kupující  musí doložit nákup reklamovaného zboží nákupním dokladem. Nemá-li ho k dispozici, musí doložit jiným věrohodným způsobem, že zboží nakoupil od prodávajícího, jinak prodávající nezahájí úkony v reklamačním řízení a bude na reklamaci pohlížet, jakoby nebyla uplatněna.
 
28. Jakmile kupující uplatní některé z práv z vad zboží, např. právo na odstranění vady nebo slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak.
 
29. Kupující se může informovat o stavu reklamace prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 25.
 
30. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze odstranit opravou, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 
31. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit, nebo jejichž odstranění není účelné s ohledem na všechny rozhodující okolnosti a které brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady.
 
32. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. Totéž platí i v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k použití.
 
33. Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 
OSTATNÍ USTANOVENÍ
 
34. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, nebo jakmile získá oprávnění zásilkou nakládat, pokud nebude sjednáno jinak.
 
35. Nebezpečí škody zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa určení, nebo převzetím zboží kupujícím v provozovně prodávajícího.
 
36. Prodávající tímto stvrzuje, že je účastníkem kolektivních systémů ECOBAT a EKO-KOM a že hradí příslušné poplatky za zpětný odběr baterií a obalů těmto systémům.
 
37. Součástí těchto VOP jsou pokyny pro nakupování v sekci Jak nakupovat a registrační formulář  v sekci Registrace.
 
38. V ostatních bodech neupravených těmito VOP se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
 

Tyto VOP nabývají platnosti dnem 6.6.2010 a platí do odvolání.

 

Košík

Váš košík
je prázdný
Aktuality
Brzy naskladníme Brzy naskladníme

Zapalovač zombie

149- AiT Zombie

 

11.05.2017
Sekundové lepidlo 5g Sekundové lepidlo 5g

Sekundové lepidlo 5g

 Nové balení 5g

02.02.2017
Na silnici nás nepřehlédnete Na silnici nás nepřehlédnete

 rozvoz zapalovačů, baterií, lepidel, pásek

Naše Iveco

14.10.2013

Nejprodávanější zboží
AiT plyn do zapalovačů, 300 ml
25,00 Kč 30,25 Kč
AiT plyn do zapalovačů, 300 ml
doprodej

Krabička na cigarety a zapalovač
60,00 Kč 72,60 Kč
Krabička na cigarety a zapalovač
novinka

Novinky
Kuchyňský zapalovač, dlouhý krk
18,00 Kč 21,78 Kč
Kuchyňský zapalovač, dlouhý krk
novinka

Zapalovač piezo, moře
4,50 Kč 5,45 Kč
Zapalovač piezo, moře

Zapalovač piezo, kamufláž
4,50 Kč 5,45 Kč
Zapalovač piezo, kamufláž
novinka

Zapalovač piezo, oranžový
3,60 Kč 4,36 Kč
Zapalovač piezo, oranžový
novinka